DENUNCIEM TWITTER HOMÒFOB A L'EMPAR LLEI CONTRA L' HOMOFOFÒBIA

At. Responsable de l’Àrea LGTB
Secretaria de Família
Conselleria de Benestar i Família
Av. Del Paral·lel nº 50-52, 08004, Barcelona

MOTIU: Denuncia d’una agressió per raó de l’orientació sexual de la víctima, a l’empara de Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.


A Barcelona, a 22 de gener de 2015

 
actuant en nom de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb domicili al carrer Verdi, número 88, Local 1, CP 08012 (Barcelona) exposa els següents,


FETS
Primer.-
El passat 21 de gener de 2015 a les 3:28 el compte oficial a la xarxa social Twitter, del Front d’Alliberament Gay de Catalunya (FAGC), d’ALEAS IU, COGAM, FELGTB, Rubén López i Josep Joan Nuet van rebre un missatge de l’usuari  amb un clar contingut homòfob. En aquest missatge es comparava l’homosexualitat a una malaltia, referint-se a ambdós col·lectius de manera denigrant, dient literalment: “yo prefiero tener un hijo subnormal que gay, la homosexualidad es repugnate”
Segon.-
Des de diversos comptes, entre ells el del FAGC i , es va advertir a de que estava actuant de manera homòfoba i que els seus comentaris podrien ser objecte d’una sanció en incórrer en una de les infraccions de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.
Tercer.-
Tot i la pluralitat d’avisos que va rebre l’usuari no va cessar la seva actitud denigrant i irrespectuosa amb comentaris com “veo repugnante meterla por la cloaca”, “ahora hay que decir a los 50 millones de españoles que la homosexualidad es buena” o ·”si está mal está mal se puede cambiar, es fácil”.


Quart.-
No content amb això va insinuar que el col·lectiu LGTBI actua com un lobbie de pressió al Govern amb comentaris com “en Cataluña a Mas le encantó dar la razón a los gays, por el interés te quiero Andrés” i que la llei 11/2014 tenia un mer interès polític i recaptatori, fet que queda reflexat als comentaris “ más para meteros en el bolsillo, pues ale lo que querais” o “No, Mas quiere la independencia y da lo que sea, luego se verá”.


FONAMENTS DE DRET

Observant el que es subscriu, sense perjudici de l’aplicació de la norma que millor s’escaigui, els fets denunciats podrien ser constitutius d’una infracció administrativa
1. Regulada a l’art. 34.3.c de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre; per la que es considera infracció el fet de “realitzar actes que comporten aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones per causa de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere”.
2. Amb una sanció regulada a l’art. 35.1 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre; “una multa per una quantia equivalent al import mensual de l’indicador de renta de suficiència de Catalunya, corresponent a un període de entre set dies i tres mesos”.

Per tot l’ anteriorment exposat,
SOL·LICITA:
Que es tingui per presentada aquesta denuncia, pels fets continguts al present escrit, i previs els tràmits que procedeixin:
Primer.- S’admeti el present escrit, ordenant les investigacions adients per l’esclariment dels fets denunciats, i la determinació de les responsabilitats pertinents.
Segon.- Que s’ordeni incoar el corresponent procediment sancionador, i que en la resolució que recaigui del mateix, a més de les sancions procedents, s’imposi a l’infractor l’obligació de reparar els danys causats, i subsidiàriament, que indemnitzi els danys i perjudicis que no puguin ser reparats, imponent a l’infractor les multes coercitives necessàries per complir l’ordena’t, en cas de no realitzar voluntàriament la reparació o indemnització imposada.
Tercer.- Que per determinar la sanció aplicable es tingui en compte allò estipulat a l’art. 35 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.
Quart.- Que es duguin a terme les mesures preventives o cautelars necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.
Cinquè.- Que en base a l’art. 25 de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre y l’art. 24. De la Constitució Espanyola, al ser una associació titular d’interessos legítims en matèria de defensa i promoció dels Drets Humans, es permeti a l’Observatori contra l’Homofòbia comparèixer en el present procediment, sol·licitant expressament que es tingui per part interessada en el mateix, que se’ls permeti formular al·legacions, proposar proves, i que es notifiquin totes les actuacions i resolucions que s’emetin en el mateix.

EL FAGC A SEMINARI PARLAMENT ANDALUZ PER LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia

EUROPA PRESS. 18.01.2015 El grupo parlamentario de Izquierda Unida y el Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual (Aleas Andalucía) de IULV-CA organizan el próximo viernes 23 en el Parlamento de Andalucía el seminario 'La Ley catalana contra la LGTBIfobia y su aplicación en Andalucía'. El acto, que contará con una amplia presencia de colectivos LGTBI, tiene como objetivo analizar y conocer de primera mano la recién aprobada 'Ley de Derechos de las Personas Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y para la Erradicación de la Homofobia' y evaluar el actual marco legal andaluz para llevar a la Cámara autonómica un texto de similares características. La jornada, que estará presentada por el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, y por el coordinador de Aleas Andalucía, contará con dos ponencias centrales. La primera, del portavoz del Front d'Alliberament Gai de Catalunya y presidente del Observatorio contra la Homofobia, Eugeni Rodríguez, quien hablará sobre la Ley catalana contra la LGTBfobia. La segunda, presentada por la portavoz de justicia e igualdad del Grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, analizará en el marco legal en Andalucía para elaborar una posible legislación similar a la catalana. Este seminario se enmarca en el ámbito de la Convocatoria Social y del trabajo del Grupo parlamentario de IU y de Aleas Andalucía en su doble vertiente, la lucha en la calle y la acción en las instituciones, según han indicado a Europa Press fuentes de IULV-CA. Para Doblas, que ha asegurado que los pueblos de Andalucía requieren especial atención en la lucha por la igualdad real", ha explicado que tras la aprobación de la Ley Integral de Transexualidad, "queremos dar un paso más e iniciar los trabajos que nos doten de un marco legal contra la LGTBIfobia siguiendo el ejemplo de Cataluña". Por su parte, Daniel González, ha considerado que "el éxito de este encuentro será la calidad de su debate y las respuestas que seamos capaces de articular". "Para ello es muy necesario que estemos todas y todos los que luchamos por la igualdad de este colectivo", ha aseverado. Para IULV-CA, la ley catalana es un texto "pionero" en el Estado en tanto es la primera norma que incluye sanciones por discriminación hacia el colectivo LGTBi. Además, en su texto incluye novedades como 'la inversión de la carga de prueba', un giro radical en el que ya no es la presunta víctima de discriminación la que debe probar los hechos, sino la persona acusada quien debe demostrar que no ha discriminado.

MONTORNÉS IMPLEMENTARÀ LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia

El FAGC ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Montornès del Vallès (Barcelona) para que en los próximos días se inicie una campaña de divulgación de la ley y se hagan charlas dirigidas a los funcionarios.

Además, según Rodríguez, el Ayuntamiento de Montornès aprobará en marzo acuerdos para incluir un servicio de atención a las víctimas de la homofobia, la explicación de un protocolo para denunciar casos homófobos y talleres específicos para la Guardia Urbana y los funcionarios.

Críticas contra el gobierno catalán por no aplicar la ley contra la LGTBfobia

Críticas contra el gobierno catalán por no aplicar la ley contra la LGTBfobia

DENUNCIADA NADALA HOMÒFOBA A L'EMPAR LLEI CONTRA LGTBIfòbia

Avui 14 de gener hem presentat la seguent denuncia davant la generalitat, a l'empar de la llei contra la LGTBIfòbia.

At. Responsable de l’Àrea LGTB

Secretaria de Família

Conselleria de Benestar i Família

Av. Del Paral·lel nº 50-52, 08004, Barcelona

MOTIU: Denuncia d’una agressió per raó de l’orientació sexual de la víctima, a l’empara de Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

A Barcelona, a 13 de Gener de 2015

Eugeni Rodríguez Giménez de anys d’edat, amb D.N.I. .... actuant en nom propi representació de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb domicili al carrer Verdi 88 local 08012 Barcelona; compareix i exposa els següents,

FETS

Primer.-

El passat 21 de desembre de 2014 vam rebre una comunicació des de la nostra pàgina a les xarxes socials de que s’havia emès per la radio una nadala del grup basc Golden Apple Quartet amb contingut de caràcter homòfob, on es deia literalment “no seáis moñas”.

Segon.-

Aquest contingut va ser emès per primer cop a Radio 1 de RNE al programa “No es un día cualquiera” de Pepa Fernández. La persona que ens ha fet arribar aquesta informació ens assegura que va fer constar una queixa immediata al programa de radio però que no va rebre cap tipus de contestació.

Tercer.-

Tot i haver fet una queixa sobre el contingut d’aquesta nadala va tornar a ser emesa els dies 28 de desembre de 2014, dos cops més el dia 3 de gener de 2015 i per últim cop, que nosaltres tinguem constància, el passat 4 de gener de 2015.

FUDAMENTS DE DRET

Observant el que es subscriu, sense perjudici de l’aplicació de la norma que millor s’escaigui, els fets denunciats podrien ser constitutius d’una infracció administrativa:

1. Regulada a l’art. 34.3.c) de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre; respecte a “portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de

persones per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

2. Aquesta infracció deu ser sancionada en virtut de l’art. 35.1 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.

Per tot l’ anteriorment exposat,

SOL·LICITA:

Que es tingui per presentada aquesta denuncia, pels fets continguts al present escrit, i previs els tràmits que procedeixin:

Primer.- S’admeti el present escrit, ordenant les investigacions adients per l’esclariment dels fets denunciats, i la determinació de les responsabilitats pertinents.

Segon.- Que s’ordeni incoar el corresponent procediment sancionador, i que en la resolució que recaigui del mateix, a més de les sancions procedents, s’imposi a l’infractor l’obligació de reparar els danys causats, i subsidiàriament, que indemnitzi els danys i perjudicis que no puguin ser reparats, imponent a l’infractor les multes coercitives necessàries per complir l’ordena’t, en cas de no realitzar voluntàriament la reparació o indemnització imposada.

Tercer.- Que per determinar la sanció aplicable es tingui en compte allò estipulat a l’art. 35 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.

Quart.- Que es duguin a terme les mesures preventives o cautelars necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

Cinquè.- Que en base a l’art. 25 de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre y l’art. 24. De la Constitució Espanyola, al ser una associació titular d’interessos legítims en matèria de defensa i promoció dels Drets Humans, es permeti a l’Observatori contra l’Homofòbia comparèixer en el present procediment, sol·licitant expressament que es tingui per part interessada en el mateix, que se’ls permeti formular al·legacions, proposar proves, i que es notifiquin totes les actuacions i resolucions que s’emetin en el mateix.

EXIGEN RETIRADA JUEGO" MATAR GAI"

VIDEO NOTICIAS CUATRO

IU PREGUNTARÁ AL GOBIERNO ESPAÑOL POR EL JUEGO "MATAR GAY" A INSTANCIAS DEL OCH Y EL FAGC.
El OCH y el FAGC han pedido a diferentes grupos parlamentarios que pregunten al gobierno Español por el juego "Matar gay" y que se exiga su inmediata retirada de internet. Del mismo modo se ha solicitado a la Generalitat, mossos y Sindic de Greugues se efectuen todas las investigaciones y gestiones necesVIDEO NOTICIAS CUATROarias para que este juego ultra homófobo deje de estar activo en la red.

Estat LGTBI-FÒBIA a Catalunya 2016

Estat LGTBI-FÒBIA a Catalunya 2016
Veure tot informe. Versio CORREGIDA

DENUNCIAR LGTBIfòbia

DENUNCIAR LGTBIfòbia
Clip de beteve/och

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia
TEXT OFICIAL

"diversitat afectiva, sexual i de gènere"

"diversitat afectiva, sexual i de gènere"
Consulta la guia

L'ESTAT LGTBIfòbia 2015

Estudi Bullying LGTBIfòbia L'Hospitalet

Estudi Bullying LGTBIfòbia L'Hospitalet
Versió oficial

Resum Any 2016 -LGTBI- OCH

CURT OCH " TOT BÉ"

CURT OCH " TOT BÉ"
CONTRA BULLYING LGTBI

CLIP OCH " LES PARAULES FEREIXEN"

CLIP OCH " LES PARAULES FEREIXEN"
CONTRA BULLYING LGTBI

CARTA NEN PATEIX BULLYING

CARTA NEN PATEIX BULLYING
Denunciat per l'OCH

ANIVERSARI DE L'OCH

ANIVERSARI DE L'OCH
10 DE DESEMBRE

QUE FER ENCAS BULLYING

QUE FER ENCAS BULLYING
GUIA PRÀCTICA

GUIA PRÀCTICA LLEI CONTRA HOMOFÒBIA

GUIA PRÀCTICA LLEI CONTRA HOMOFÒBIA
Consulta ON LINE

DIADA LGTBI Ripollet

DIADA LGTBI Ripollet
VIDEO IDEMTV

LLIURES I IGUALS

LLIURES I IGUALS
Serie documental sobre llei contra lgtbifobia

DEFENSEM VÍCTIMA LGTBIfòbia

DEFENSEM VÍCTIMA LGTBIfòbia
Video Acte OCH

PREMIS 17 DE MAIG

PREMIS 17 DE MAIG
OCH VIDEO

REBUIG MASSACRE ORLANDO

REBUIG MASSACRE ORLANDO
1000 PERSONES CONTRA ODI

INFOGAI 196

INFOGAI 196
Primavera 2016

ATENCIÓ VÍCTIMA LGTBIfòbia

500 PERSONES DIEM NO BULLYING

500 PERSONES DIEM NO BULLYING
CONCENTRACIÓ DE LGTBIcat

L'Estat de l'Homofòbia a Catalunya 2014

Estat de la LGTBIFÒBIA a Barcelona

Estat de la LGTBIFÒBIA a Barcelona
INFORME OFICIAL

ATUREM BULLYING PER LGTBIFÒBIA

ATUREM BULLYING PER LGTBIFÒBIA
IMPLEMENTACIÓ LLEI LGTBI

SÍNDIC INICIA INVESTIGACIÓ

SÍNDIC INICIA INVESTIGACIÓ

LA TRASFÒBIA ENS MATA

LA TRASFÒBIA ENS MATA

ATENCIÓ VÍCTIMA HOMOFÒBIA

ATENCIÓ VÍCTIMA HOMOFÒBIA
10.12.2015.Presentació

LLAÇ HUMÀ CONTRA LA SIDA

LLAÇ HUMÀ CONTRA LA SIDA
RIPOLLET

27 EE LGTBI

27 EE LGTBI
COMUNICAT CLOENDA

40 ANYS DEL FAGC

40 ANYS DEL FAGC
RESUM JORNADES I FOTOS

1 ANY LLEI LGTBI

UN ANY LLEI CONTRA LGTBIfòbia

FAGC 40 ANYS

FAGC 40 ANYS
TRENCANT LA NORMA

DIA VISIBILITAT BISEXUAL

DIA VISIBILITAT BISEXUAL
23 DE SETEMBRE

COMPROMÍS IMPLEMENTAR LLEI LGTBI

COMPROMÍS IMPLEMENTAR LLEI LGTBI
DIMARTS 22S. 12.30H.MONUMENT LGTBI

PER SER MEMBRE DE L'OCH

PER SER MEMBRE DE L'OCH
Col.labora amb l'Observatori Contra l'Homofòbia

EL DIARIO DEL CHE GAY ENCHILE

EL DIARIO DEL CHE GAY ENCHILE
Presentació a Barcelona 16 Septembre

RADIOGRAFIA LESBOFÒBIA A CATALUNYA

RADIOGRAFIA LESBOFÒBIA A CATALUNYA
Estudi OCH

L'HOMOFÒBIA NO FA GRÀCIA

L'HOMOFÒBIA NO FA GRÀCIA
Galeria fotos

RADIOGRÀFIA LGTBI+FOBIA BARCELONA

OF VIRTUAL DENÚNCIES GENERALITAT

COM TREBALLA L'OCH (gaylestv)

COM TREBALLA L'OCH (gaylestv)
Observatori Contra l'Homofòbia

COM DENUNCIAR LGTBIfòbia (idemtv)

COM DENUNCIAR LGTBIfòbia (idemtv)
OCH

Power Point OCH.

Power Point OCH.
Feina OCH, que fer agressiò,la Llei contra la lgtbi+fobia

ENTREVISTA EUGENI RODRÍGUEZ . OCH

ENTREVISTA EUGENI RODRÍGUEZ . OCH
IMPLEMENTACIO LLEI

"LA LLUITA CONTRA L'HOMOFÒBIA "

"LA LLUITA CONTRA L'HOMOFÒBIA "
VIDEO CANAL 33.LATITUDS

VIDEO IMPLEMENTACIÓ LLEI

VIDEO IMPLEMENTACIÓ LLEI
NO VOLEM PAPER MULLAT

INFO DENUNCIAR HOMOFÒBIA GENERALITAT

Mapa contra lgtbifobia estat espanyol

Mapa contra lgtbifobia estat espanyol

DENÚNCIA ON LINE

DENÚNCIA ON LINE
LGTBIFOBIA

INFO LLEI CONTRA LGTBIfòbia

INFO LLEI CONTRA LGTBIfòbia
GUIA PRÀCTICA

DENUNCIAR PER LLEI CONTRA LGTBIfòbia

DENUNCIAR PER LLEI CONTRA LGTBIfòbia
COM DENUNCIAR LGTBIfòbia

OCH A FACEBOOK

OCH A FACEBOOK
SEGUEIX TOTA INFORMACIÓ OCH