DENÚNCIAR AGRESSIÒ HOMÒFOBA.TEXT LLEI


Una agressió és una acte homofòbic (LGTBIFOBIA) que viola la llibertat fonamental de la persona.
És important der tenir clar que cal manifestar la nostra afectivitat i el nostre tarannà sense por. Emperò podem ser objecte d’una agressió.

Què has de fer si  t’agredeixen?


Informe Mèdic d’Agressions:

Adreçar-te tot d’una a un Centre d’Urgències (independentment de la gravetat) i demanar un Informe Mèdic d’Agressions És molt important que sigui d’Agressions perquè aquests informes es trameten directament al Jutjat de Guàrdia. No oblidar-nos de demanar una còpia.Es pot anar a urgències generals i tambè a psiquiatriques (en cas d'agressiò verbal)

Danys i Perjudicis:

Més endavant, i perquè es consideri Delicte i no pas falta, cal visitar un altre metge, com ara un psicòleg, dentista, oculista, traumtòleg, etc... per a que et faci un altre Informe Mèdic. Això  permetrà que, un cop passat al jutjat, es puguin demanar Danys i Perjudicis.

Testimonis:

Telefonar algú conegut per explicar-li què ha passat. I si pot ser a un grup Gai, per exemple el FAGC: Oficina Antidiscriminatòria FAGC 24h - Tel 932172669. També és molt important d’aconseguir el testimoni d’algú que hagi vist l’agressió, en cas que n’hi hagi.

Presentar Denúncia .

Pots presentar denúcia penal davant mossos d'esquadra i jutjat
Tambè Pots presentar denúncia a l'empar de la llei contra la LGTBIfòbia  LLEI 11/2014, del 10 d'octubre. 
L'Observatori Contra l'Homofòbia pot fer la denúncia a nom teu. No dubtis en contactar amb nosaltres. En les denúncies per agressions cal que donis un màxim de detalls a l’hora de descriure el/s teu/s agressor/s:
Aspecte físic, altura, color i mida dels cabells, edat aproximada, manera de vestir, etc...
Explicar el decurs de l’agressió, lloc dels fets, dia i hora, etc..


.
Pots presentar denúncia a l'empar de la llei contra la LGTBIfòbia  LLEI 11/2014, del 10 d'octubre.
 TEXT OFICIAL LLEI CONTRA LGTBIfobia       CONTACTAR GENERALITAT ÀREA LGTBI


DENUNCIA ON LINE OCH


COM PRESENTAR DENÚNCIA A L'EMPAR DE LA LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia   ADREÇAR ESCRIT A:

-RESPONSABLE DE L' ÀREA LGTBI
SECRETARIA DE FAMILIA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA
AVDA PARAL.LEL 52. 08001 BARCELONA

   INDICAR.

A.  TOTES LES TEVES DADES PERSONALS, NOM,DNI, ADREÇA
B. DATA I LLOC DELS FETS DENUNCIATS
C. DEMANAR S'INICII PROCEDIMENT SANCIONADOR A L'EMPAR DE LA LLEI 11/2014 DE 10 OCTUBRE
D. DEMANAR ESTAR INFORMAT DEL PROCEDIMENT
E. DONAR PODER A L'OCH PERQUÉ SIGUI PART AL PROCÉS
F. NARRACIÓ DELS FETS

L'OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA PRESENTA EL PRIMER .MODEL FORMULARI PER FER DENÚNCIA I SIMULACIÒ MODEL PER FER DENÚNCIA A L'EMPAR DE LA LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia.
..................................................................................
MODEL FORMULARI

At. Responsable de l’Àrea LGTB

Secretaria de Família

Conselleria de Benestar i Família

Av. Del Paral·lel nº 50-52, 08004, Barcelona

MOTIU: Denuncia d’una agressió per raó de l’orientació sexual de la víctima, a l’empara de Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

A lloc de la denuncia, a data de la denuncia

Nom i cognoms del denunciat., de anys del denunciat d’edat, amb D.N.I. nº ...................

actuant en nom propi /o en nom i representació de ONG o entitat en nom de qui s’actua, amb domicili al direcció, codi postal i municipi; compareix, autoritza a l’Observatori contra l’Homofòbia a ser representar-li i exposa els següents,

FETS

Primer1.-

Segon.-

Tercer.-

Quart.-

1 La narración de hechos debe ser lo más detallada posible, acompañando si es el caso, las pruebas de que dispongamos (fotografías, datos de posibles testigos, documentos, etc) de los hechos que puedan constituir infracción. Para ello se pueden incluir tantos hechos como sean necesarios. Debe incluirse también la fecha de su comisión. Cuando sea posible, deberemos proporcionar la identificación de los presuntos responsables. Si no lo sabemos con certeza, podemos acompañar una descripción física, matriculas de vehículos, etc.

FUDAMENTOS DE DERECHOS

Observant el que es subscriu, sense perjudici de l’aplicació de la norma que millor s’escaigui, els fets denunciats podrien ser constitutius d’una infracció administrativa:

1. Regulada a l’art. 34 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre; ...

Per tot l’ anteriorment exposat,

SOLICITA:

Que es tingui per presentada aquesta denuncia, pels fets continguts al present escrit, i previs els tràmits que procedeixin:

Primer.- S’admeti el present escrit, ordenant les investigacions adients per l’esclariment dels fets denunciats, i la determinació de les responsabilitats pertinents.

Segon.- Que s’ordeni incoar el corresponent procediment sancionador, i que en la resolució que recaigui del mateix, a més de les sancions procedents, s’imposi a l’infractor l’obligació de reparar els danys causats, i subsidiàriament, que indemnitzi els danys i perjudicis que no puguin ser reparats, imponent a l’infractor les multes coercitives necessàries per complir l’ordena’t, en cas de no realitzar voluntàriament la reparació o indemnització imposada.

Tercer.- Que per determinar la sanció aplicable es tingui en compte allò estipulat a l’art. 35 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.

Quart.- Que es duguin a terme les mesures preventives o cautelars necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

Cinquè.- Que en base a l’art. 25 de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre y l’art. 24. De la Constitució Espanyola, al ser una associació titular d’interessos legítims en matèria de defensa i promoció dels Drets Humans, es permeti a l’Observatori contra l’Homofòbia comparèixer en el present procediment, sol·licitant expressament que es tingui per part interessada en el mateix, que se’ls permeti formular al·legacions, proposar proves, i que es notifiquin totes les actuacions i resolucions que s’emetin en el mateix.

(Nom y Cognoms del denunciant)

(Signatura)

2 Si conocemos la normativa que ha sido infringida, podemos indicarla, aunque no es obligatorio, pues la administración tiene obligación de conocer cuáles son las infracciones aplicables a los hechos descritos, por lo que en todo caso, si indicamos algún artículo o precepto que consideremos infringido, tenemos que indicar que se hace sin perjuicio de la aplicación por la administración de la norma que mejor proceda. Si no sabemos, entonces eliminamos el apartado de Fundamentos de Derecho.

.......................................................................................................................

SIMULACIÒ DENÚNCIA

At. Responsable de l’Àrea LGTB

Secretaria de Família

Conselleria de Benestar i Família

Av. Del Paral·lel nº 50-52, 08004, Barcelona

MOTIU: Denuncia d’una agressió per raó de l’orientació sexual de la víctima, a l’empara de Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

A Barcelona, a 24 de Desembre de 2014

Marc R. S., de vint-i-dos d’edat, amb D.N.I. nº 00000001-A actuant en nom propi, amb domicili al carrer Verdi nº 88, 08012, Barcelona; compareix, autoritza a l’Observatori contra l’Homofòbia a ser representar-li i exposa els següents,

FETS

Primer1.-

La nit del 22 al 23 de Decembre Marc R. S. i la seva parella, un altre home, entren a la discoteca “Ritmos”, situada a la Gran Via, nº 3200, de Barcelona. Un cop dintre del local la parella demana una consumició, ballen i es besen.

Segon.-

A les 02:05am se’ls apropa una persona que s’identifica com l’encarregat del local i els recomana que deixin de es besar si no volen ser expulsats del local.

Tercer.-

La parella no fa cas a l’amenaça d’expulsió i es continuen besant, com la resta de parelles del local. A les 02:37am, en veure això l’encarregat del local crida a la persona encarregada de la seguretat de la discoteca per que expulsi a la parella.

Quart.-

A les 02:45am el treballador de l’empresa CONTROLES S.L. executa l’ordre de l’encarregat del local i expulsa a Marc R. S. i a la seva parella. Cal afegir que les parelles

1 La narración de hechos debe ser lo más detallada posible, acompañando si es el caso, las pruebas de que dispongamos (fotografías, datos de posibles testigos, documentos, etc) de los hechos que puedan constituir infracción. Para ello se pueden incluir tantos hechos como sean necesarios. Debe incluirse también la fecha de su comisión. Cuando sea posible, deberemos proporcionar la identificación de los presuntos responsables. Si no lo sabemos con certeza, podemos acompañar una descripción física, matriculas de vehículos, etc.

heterosexuals que estaven duent a terme una activitat semblant no van ser amenaçades ni expulsades del local.

FUDAMENTOS DE DERECHO2

Observant el que es subscriu, sense perjudici de l’aplicació de la norma que millor s’escaigui, els fets denunciats podrien ser constitutius d’una infracció administrativa:

1. Regulada a l’art. 34.4.c) de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre; on es defineix com infracció greu “impedir a una persona, d’una manera intencionada, la realització d’un tràmit o l’accés a un servei públic o establiment obert al públic per causa de l’orientació sexual”.

2. Considero que es va expulsar del local a la parella per raó de la seva orientació sexual en tant l’activitat no contradeia cap normativa vigent al territori català ni s’excedia dels usos i costums sobre les pràctiques que es poden dur a terme dintre d’un local nocturn.

Per tot l’ anteriorment exposat,

SOLICITA:

Que es tingui per presentada aquesta denuncia, pels fets continguts al present escrit, i previs els tràmits que procedeixin:

Primer.- S’admeti el present escrit, ordenant les investigacions adients per l’esclariment dels fets denunciats, i la determinació de les responsabilitats pertinents.

Segon.- Que s’ordeni incoar el corresponent procediment sancionador, i que en la resolució que recaigui del mateix, a més de les sancions procedents, s’imposi a l’infractor l’obligació de reparar els danys causats, i subsidiàriament, que indemnitzi els danys i perjudicis que no puguin ser reparats, imponent a l’infractor les multes coercitives necessàries per complir l’ordena’t, en cas de no realitzar voluntàriament la reparació o indemnització imposada.

Tercer.- Que per determinar la sanció aplicable es tingui en compte allò estipulat a l’art. 35 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.

Quart.- Que es duguin a terme les mesures preventives o cautelars necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

2 Si conocemos la normativa que ha sido infringida, podemos indicarla, aunque no es obligatorio, pues la administración tiene obligación de conocer cuáles son las infracciones aplicables a los hechos descritos, por lo que en todo caso, si indicamos algún artículo o precepto que consideremos infringido, tenemos que indicar que se hace sin perjuicio de la aplicación por la administración de la norma que mejor proceda. Si no sabemos, entonces eliminamos el apartado de Fundamentos de Derecho.

Cinquè.- Que en base a l’art. 25 de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre y l’art. 24. De la Constitució Espanyola, al ser una associació titular d’interessos legítims en matèria de defensa i promoció dels Drets Humans, es permeti a l’Observatori contra l’Homofòbia comparèixer en el present procediment, sol·licitant expressament que es tingui per part interessada en el mateix, que se’ls permeti formular al·legacions, proposar proves, i que es notifiquin totes les actuacions i resolucions que s’emetin en el mateix.

Marc R. S.

(Signatura)Agressions verbals:

Es poden denunciar les agressions verbals que atemptin contra l’article 510 del Codi Penal, tenenint en compte que cal identificar l’agressor i comptar amb testimonis. Els casos més clars serien a la feina, l’escola o en llocs públics.

Administració pública:

En cas de ser discriminat per part de l’Administració pública, es pot demanar la intervenció del Síndic de Greuges o del Defensor del Pueblo.

Quins drets tenim?


LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia: 

VEURE TEXT OFICIAL LLEI A   
TEXT OFICIAL LLEI CONTRA LGTBIfobia
Constitució:

art. 10.1 La dignitat de la persona, dels drets inviolables que li són ihnerents, el desenvolupaent lliure de la personalitat, el respecte a la llei i als altres drets d’altri, són fonaments de l’ordre públic i de la pau socila.
art. 14 Els espanyols són iguals davant la llei, i no hi pot haver cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
art. 18.1 Hom garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Codi penal:

Art.22.4 SON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES "...cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la vícitma, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca."

art. 510  Tothom qui provoqui la discriminació, l’odi o la violència contra grups o associacions, per motius racistes, antisemites, o d’altres referents a la ideologia, la religió o creences, la situació familiar, la pertinença dels seus mebres a una étnia o una raça, el seu origen nacional, el seu sexe, la seva orientació sexual, la malatia, o la incapacitat, són castigats amb penea de presó d’un a tres anys i una multa de sis a dotze mesos.

Estatut dels treballadors:

art 4.2.  (...)  A no ser discriminat per accedir al treball o una vegada contractat per raons de sexe (...), condició social (...)  Al respecte de la seva intimitat i a la consideració que escau a la seva dignitat.

Diferents convenis col.lectius:

En diferents convenis col.lectius d’empreses privades o públiques, s’ha treballat el tema pel comité d’empresa o pels sindicats i s’ha aconseguit diversos drets laborals específics per a gais i lesbianes.
TEXT OFICIAL LLEI CONTRA LGTBIfobia

2 comentaris:

Jose Luis Barba ha dit...

Me gustaría saber si la homosexualidad es algo opinable (y como tal puedo estar a favor y en contra pero con respeto al igual que creer o no) o es algo genético y hay que considerarlo como tal.
Nunca me han respondido al respecto.
Y lo agradecería porque me da la impresión que todo el mundo puede meterse con mis opiniones respecto a muchos temas y parece que en este tema no puedo expresarme con libertad en ningún sitio.

NATAN NEXUS ha dit...

Hola, hago constar aqui que en Barcelona hay un centro de arteterapia, Inter-Art BCN cuya fundadora ejerce una practica intrucista de p`sicoterapia y en la cual se intenta "curar" a lasw personas homosexuales. Algo que ella jamas reconocera, pero que sirvan de testimonio esas citas de Chus Torrens: "la homosexualidad es resultado de un trauma y como tal se tiene que corregir en una terapia", "los chicos se acuestan con las chicas", "los gays son la venganza de las mujeres contra los hombres maltratadores, son ellas que los educan para que el apellido del padre desaparezca" "Tu eres asi, porque tu madre fue muy protectora", "tu eres asi, porque tu padre era muy distante" etc ect. Todo ese contenido pertenece a las obsoletas lineas psicoanaliticas de los años 70, y si se lleva a cabo ese planteamiento en la terapia de una persona homosexual o peor (como fue mi caso) de una persona que acude a terapia por una distonia de la homosexualidad puede causar verdaderos estragos. en mi caso una depresion clinica cronificada. En este momento INTER-ART y CHUS TORRENS atiende a unso 30 (si treinta..) personas que ella osa llamar "pacientes" siendo su titulacion: crítico de arte. Si conoceis a alguien que esta alli, sacadlo, y si ois a alguien curioso por ir, prevenidlo. Es muy inteligente y realmente peligropsa, a parte de muy cara (250e/mes) mientras contrata en negro y amenaza (mi caso, denunciado) para silenciar a los que lo descubrimos. un saludo. Natan

Estat LGTBI-FÒBIA a Catalunya 2016

Estat LGTBI-FÒBIA a Catalunya 2016
Veure tot informe. Versio CORREGIDA

DENUNCIAR LGTBIfòbia

DENUNCIAR LGTBIfòbia
Clip de beteve/och

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia
TEXT OFICIAL

"diversitat afectiva, sexual i de gènere"

"diversitat afectiva, sexual i de gènere"
Consulta la guia

L'ESTAT LGTBIfòbia 2015

Estudi Bullying LGTBIfòbia L'Hospitalet

Estudi Bullying LGTBIfòbia L'Hospitalet
Versió oficial

Resum Any 2016 -LGTBI- OCH

CURT OCH " TOT BÉ"

CURT OCH " TOT BÉ"
CONTRA BULLYING LGTBI

CLIP OCH " LES PARAULES FEREIXEN"

CLIP OCH " LES PARAULES FEREIXEN"
CONTRA BULLYING LGTBI

CARTA NEN PATEIX BULLYING

CARTA NEN PATEIX BULLYING
Denunciat per l'OCH

ANIVERSARI DE L'OCH

ANIVERSARI DE L'OCH
10 DE DESEMBRE

QUE FER ENCAS BULLYING

QUE FER ENCAS BULLYING
GUIA PRÀCTICA

GUIA PRÀCTICA LLEI CONTRA HOMOFÒBIA

GUIA PRÀCTICA LLEI CONTRA HOMOFÒBIA
Consulta ON LINE

DIADA LGTBI Ripollet

DIADA LGTBI Ripollet
VIDEO IDEMTV

LLIURES I IGUALS

LLIURES I IGUALS
Serie documental sobre llei contra lgtbifobia

DEFENSEM VÍCTIMA LGTBIfòbia

DEFENSEM VÍCTIMA LGTBIfòbia
Video Acte OCH

PREMIS 17 DE MAIG

PREMIS 17 DE MAIG
OCH VIDEO

REBUIG MASSACRE ORLANDO

REBUIG MASSACRE ORLANDO
1000 PERSONES CONTRA ODI

INFOGAI 196

INFOGAI 196
Primavera 2016

ATENCIÓ VÍCTIMA LGTBIfòbia

500 PERSONES DIEM NO BULLYING

500 PERSONES DIEM NO BULLYING
CONCENTRACIÓ DE LGTBIcat

L'Estat de l'Homofòbia a Catalunya 2014

Estat de la LGTBIFÒBIA a Barcelona

Estat de la LGTBIFÒBIA a Barcelona
INFORME OFICIAL

ATUREM BULLYING PER LGTBIFÒBIA

ATUREM BULLYING PER LGTBIFÒBIA
IMPLEMENTACIÓ LLEI LGTBI

SÍNDIC INICIA INVESTIGACIÓ

SÍNDIC INICIA INVESTIGACIÓ

LA TRASFÒBIA ENS MATA

LA TRASFÒBIA ENS MATA

ATENCIÓ VÍCTIMA HOMOFÒBIA

ATENCIÓ VÍCTIMA HOMOFÒBIA
10.12.2015.Presentació

LLAÇ HUMÀ CONTRA LA SIDA

LLAÇ HUMÀ CONTRA LA SIDA
RIPOLLET

27 EE LGTBI

27 EE LGTBI
COMUNICAT CLOENDA

40 ANYS DEL FAGC

40 ANYS DEL FAGC
RESUM JORNADES I FOTOS

1 ANY LLEI LGTBI

UN ANY LLEI CONTRA LGTBIfòbia

FAGC 40 ANYS

FAGC 40 ANYS
TRENCANT LA NORMA

DIA VISIBILITAT BISEXUAL

DIA VISIBILITAT BISEXUAL
23 DE SETEMBRE

COMPROMÍS IMPLEMENTAR LLEI LGTBI

COMPROMÍS IMPLEMENTAR LLEI LGTBI
DIMARTS 22S. 12.30H.MONUMENT LGTBI

PER SER MEMBRE DE L'OCH

PER SER MEMBRE DE L'OCH
Col.labora amb l'Observatori Contra l'Homofòbia

EL DIARIO DEL CHE GAY ENCHILE

EL DIARIO DEL CHE GAY ENCHILE
Presentació a Barcelona 16 Septembre

RADIOGRAFIA LESBOFÒBIA A CATALUNYA

RADIOGRAFIA LESBOFÒBIA A CATALUNYA
Estudi OCH

L'HOMOFÒBIA NO FA GRÀCIA

L'HOMOFÒBIA NO FA GRÀCIA
Galeria fotos

RADIOGRÀFIA LGTBI+FOBIA BARCELONA

OF VIRTUAL DENÚNCIES GENERALITAT

COM TREBALLA L'OCH (gaylestv)

COM TREBALLA L'OCH (gaylestv)
Observatori Contra l'Homofòbia

COM DENUNCIAR LGTBIfòbia (idemtv)

COM DENUNCIAR LGTBIfòbia (idemtv)
OCH

Power Point OCH.

Power Point OCH.
Feina OCH, que fer agressiò,la Llei contra la lgtbi+fobia

ENTREVISTA EUGENI RODRÍGUEZ . OCH

ENTREVISTA EUGENI RODRÍGUEZ . OCH
IMPLEMENTACIO LLEI

"LA LLUITA CONTRA L'HOMOFÒBIA "

"LA LLUITA CONTRA L'HOMOFÒBIA "
VIDEO CANAL 33.LATITUDS

VIDEO IMPLEMENTACIÓ LLEI

VIDEO IMPLEMENTACIÓ LLEI
NO VOLEM PAPER MULLAT

INFO DENUNCIAR HOMOFÒBIA GENERALITAT

Mapa contra lgtbifobia estat espanyol

Mapa contra lgtbifobia estat espanyol

DENÚNCIA ON LINE

DENÚNCIA ON LINE
LGTBIFOBIA

INFO LLEI CONTRA LGTBIfòbia

INFO LLEI CONTRA LGTBIfòbia
GUIA PRÀCTICA

DENUNCIAR PER LLEI CONTRA LGTBIfòbia

DENUNCIAR PER LLEI CONTRA LGTBIfòbia
COM DENUNCIAR LGTBIfòbia

OCH A FACEBOOK

OCH A FACEBOOK
SEGUEIX TOTA INFORMACIÓ OCH