INFO LLEI CONTRA L'HOMOFÒBIA.GUIA PRÀCTICA


GUIA PRÀCTICA DE L’0CH SOBRE LA LLEI CONTRA L’HOMOFÒBIA

Aquesta pàgina vol ser una eina pràctica per donar a conèixer els beneficis i implementació de la llei contra la LGTBIfòbia. Si tens qualsevol dubte pots formular la teva consulta enviant un e-mail a infolleihomofobia@gmail.com. També pots fer arribar suggeriments o actuacions concretes al voltant de la llei.

Aquesta pàgina esta gestionada per l'OCH de forma totalment voluntària.

TEXT LLEI CONTRA L'HOMOFÒBIA www.facebook.com/events/407879339393411/?ref_newsfeed_story_type=regular

ÀREA LGTBI DE LA GENERALITAT-Organisme actual que assumeix tasques de coordinació, informació, recepció denúncies i implementació llei. Aquest és l'organisme oficial que regula la llei. TLF 935517717. ADREÇA. Avda Paral.lel 52.Barcelona.08001

BÚSTIA DE L'ÀREA LGTBI PER FER ARRIBAR INCIDENTS HOMÒFOBS O DEMANAR INFORMACIÓ- És un servei digital oficial , està obligat a donar resposta.. BÚSTIA OFICIAL LLEI CONTRA LGTBIfòbia https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=9&reqCode=newCqs&topicLevel2.id=17563&topicLevel3.id=23749

INSTITUCIONS I ADMINISTRACIONS CAPACITADES PER ACTUAR EN CAS D'HOMOFÒBIA.

- SÍNDIC DE GREUGES. El Síndic de Greuges, d’acord amb les atribucions que li assignen l’Estatut d’Autonomia i la Llei 24/2009, del 23 de desembre, exerceix les funcions relatives a la defensa de drets i llibertats en matèria de no-discriminació de les persones LGBTI que puguin haver estat vulneratdes per l’actuació d’institucions, tant públiques com privades. .Contacte amb el Síndic: www.sindic.cat/ca/page.asp?id=54

- FISCALIA. SERVEI DE DELICTES D'ODI I DISCRIMINACIÓ - Organisme legal que té per objectiu vetllar per la convivència i pluralitat de la societat, perseguint i combatent delictes relacionats amb l’odi i la discriminació a persones o col·lectius. Qualsevol persona o col·lectiu que vegi vulnerats els seus drets per motiu de discriminació. Tel. 93-554.93.26 / 93-554.91.10 (ext. 7284)

MODEL DE L'OCH PER FER DENÚNCIA - Cal signar i registrar a la Generalitat.

MODEL FORMULARI

At. Responsable de l’Àrea LGTB

Secretaria de Família

Conselleria de Benestar i Família

Av. Del Paral·lel núm. 50-52, 08004, Barcelona
MOTIU: Denuncia d’una agressió per raó de l’orientació sexual de la víctima, a l’empara de Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Lloc i data de la denúncia.
Nom i cognoms del denunciat, edat, amb D.N.I. núm.................
actuant en nom propi /o en nom i representació d’ONG o entitat en nom de qui s’actúa, amb domicili, codi postal i municipi; compareix, autoritza a l’Observatori contra l’Homofòbia a representar-lo i exposa els següents:
FETS
Primer:
Segon:
Tercer:
Quart:
1. La narració dels fets ha de ser el més detallada possible, acompanyada, si és el cas, de les proves que dispssem (fotografíes, dades de possibles testimonis, documents, etc) dels fets que puguin constituir infracció. Per això es poden incluir tants fets com siguin necessaris. Ha d’incluir tambié la data de la seva comissió. Quan sigui possible, haurem de proporcionar la identificació dels presumptes responsables. Si no ho sabem amb certesa, podrem acompanyar una descripció física, matrícules de vehíules, etc.FONAMENTS DE DRETS
Observant el que subscriu, sense perjudici de l’aplicació de la norma que millor s’escaigui, els fets denunciats podrien ser constitutius d’una infracció administrativa:
1. Regulada a l’art. 34 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre; ...
Per tot l’ anteriorment exposat,
Sol·licita:
Que es tingui per presentada aquesta denúncia:
Primer.-Que s’admeti el present escrit, ordenant les investigacions adients per l’aclariment dels fets denunciats, i la determinació de les responsabilitats pertinents.
Segon.- Que s’ordeni incoar el corresponent procediment sancionador, i que en la resolució que recaigui del mateix, a més de les sancions procedents, s’imposi a l’infractor l’obligació de reparar els danys causats, i subsidiàriament, que s’indemnitzi dels danys i perjudicis que no puguin ser reparats, imponent a l’infractor les multes coercitives necessàries per complir l’ordena’t, en cas de no realitzar voluntàriament la reparació o indemnització imposada.
Tercer.- Que per determinar la sanció aplicable es tingui en compte el que s’estipula a l’art. 35 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.
Quart.- Que es duguin a terme les mesures preventives o cautelars necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.
Cinquè.- Que en base a l’art. 25 de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre i l’art. 24 de la Constitució espanyola, al ser una associació titular d’interessos legítims en matèria de defensa i promoció dels Drets Humans, es permeti a l’Observatori contra l’Homofòbia comparèixer en el present procediment, sol·licitant expressament que es tingui per part interessada en el mateix, que se’ls permeti formular al·legacions, proposar proves, i que es notifiquin totes les actuacions i resolucions que s’emetin en el mateix.
(Nom i Cognoms del denunciant)
(Signatura).............................. ...............................

SERVEI DE DENUNCIES DE L'OCH - Ofert per l'OCH per facilitar l’assessorament i la presentació de denúncia en cas d'agressió o discriminació- HORARI. Divendres, de 17 h a 19 h. Carrer Verdi, 88 local, Barcelona. És un servei voluntari i gratuït de l'OCH tot i que accepta aportacions voluntàries per poder autogestionar-se.

TELÈFON D'INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia del FAGC/OCH.

HORARI. Dijous de 17 a 19h. TLF.932172669. Atés per voluntaris de les entitats.


FORMACIÓ PER ENTITATS SOBRE LA LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia
- impartida i gestionada per voluntaris de l'OCH. Consisteix en un taller bàsic sobre aspectes generals de la llei i qüestions pràctiques per poder detectar i denunciar una agressió. DEMANDA TALLERS FORMACIÓ. Cal demanar-ho per tlf al 932172669, dijous, de 17 a 19h. Té un cost de 10 euros per assistent en concepte de material

DENUNCIA ON-LINE de l’OCH
- Formulari no oficial per fer arribar qualsevol incident de caràcter homòfob a l'OCH, un cop estudiat es gestiona amb la persona afectada el suport necessari i possibles denuncies . NO TE CAIRE OFICIAL i caldrà fer denúncia legal si escau .DENUNCIA ON-LINE OCH - http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html

GUIA BÀSICA I PRÀCTICA.

1.En cas d'agressió física cal anar a centre d'urgències, en cas d'agressió verbal i s'escau a urgències psiquiàtriques.

2. En cas d'agressió, trucar al 112 per demanar ajut i protecció. Presentar denúncia a comissaria de Mossos d'Esquadra -tenen protocol- o jutgat de guàrdia.

3.Si infligeix la llei contra la LGTBIfòbia - Menyspreu, rebuig, aillament, vexacions, ser discriminat per l'administració per LGTBIfòbia - Formular denúncia a l'empar de la llei. (veure formulari denúncia )

4. Comunicar el fet a l'Àrea LGTBI de la Generalitat -935517717-

5.Fer arribar l'incident a l'OCH mitjançant denuncia on-line –


DENUNCIA ON LINE OCH - http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html

6.Fer arribar queixa, si escau, a Síndic de Greuges. En qualsevol supòsit d'homofòbia tot i que preferentment els ocasionats per l'administració, es pot fer per internet . FORMULARI SÍNDIC GREUGUES https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

7.Contactar amb Fiscalia servei de delictes d'odi i discriminació. TLF Tel. 93-554.93.26 / 93-554.91.10 (ext. 7284)

 

0 comentaris:

Estat LGTBI-FÒBIA a Catalunya 2016

Estat LGTBI-FÒBIA a Catalunya 2016
Veure tot informe. Versio CORREGIDA

DENUNCIAR LGTBIfòbia

DENUNCIAR LGTBIfòbia
Clip de beteve/och

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia
TEXT OFICIAL

"diversitat afectiva, sexual i de gènere"

"diversitat afectiva, sexual i de gènere"
Consulta la guia

L'ESTAT LGTBIfòbia 2015

Estudi Bullying LGTBIfòbia L'Hospitalet

Estudi Bullying LGTBIfòbia L'Hospitalet
Versió oficial

Resum Any 2016 -LGTBI- OCH

CURT OCH " TOT BÉ"

CURT OCH " TOT BÉ"
CONTRA BULLYING LGTBI

CLIP OCH " LES PARAULES FEREIXEN"

CLIP OCH " LES PARAULES FEREIXEN"
CONTRA BULLYING LGTBI

CARTA NEN PATEIX BULLYING

CARTA NEN PATEIX BULLYING
Denunciat per l'OCH

ANIVERSARI DE L'OCH

ANIVERSARI DE L'OCH
10 DE DESEMBRE

QUE FER ENCAS BULLYING

QUE FER ENCAS BULLYING
GUIA PRÀCTICA

GUIA PRÀCTICA LLEI CONTRA HOMOFÒBIA

GUIA PRÀCTICA LLEI CONTRA HOMOFÒBIA
Consulta ON LINE

DIADA LGTBI Ripollet

DIADA LGTBI Ripollet
VIDEO IDEMTV

LLIURES I IGUALS

LLIURES I IGUALS
Serie documental sobre llei contra lgtbifobia

DEFENSEM VÍCTIMA LGTBIfòbia

DEFENSEM VÍCTIMA LGTBIfòbia
Video Acte OCH

PREMIS 17 DE MAIG

PREMIS 17 DE MAIG
OCH VIDEO

REBUIG MASSACRE ORLANDO

REBUIG MASSACRE ORLANDO
1000 PERSONES CONTRA ODI

INFOGAI 196

INFOGAI 196
Primavera 2016

ATENCIÓ VÍCTIMA LGTBIfòbia

500 PERSONES DIEM NO BULLYING

500 PERSONES DIEM NO BULLYING
CONCENTRACIÓ DE LGTBIcat

L'Estat de l'Homofòbia a Catalunya 2014

Estat de la LGTBIFÒBIA a Barcelona

Estat de la LGTBIFÒBIA a Barcelona
INFORME OFICIAL

ATUREM BULLYING PER LGTBIFÒBIA

ATUREM BULLYING PER LGTBIFÒBIA
IMPLEMENTACIÓ LLEI LGTBI

SÍNDIC INICIA INVESTIGACIÓ

SÍNDIC INICIA INVESTIGACIÓ

LA TRASFÒBIA ENS MATA

LA TRASFÒBIA ENS MATA

ATENCIÓ VÍCTIMA HOMOFÒBIA

ATENCIÓ VÍCTIMA HOMOFÒBIA
10.12.2015.Presentació

LLAÇ HUMÀ CONTRA LA SIDA

LLAÇ HUMÀ CONTRA LA SIDA
RIPOLLET

27 EE LGTBI

27 EE LGTBI
COMUNICAT CLOENDA

40 ANYS DEL FAGC

40 ANYS DEL FAGC
RESUM JORNADES I FOTOS

1 ANY LLEI LGTBI

UN ANY LLEI CONTRA LGTBIfòbia

FAGC 40 ANYS

FAGC 40 ANYS
TRENCANT LA NORMA

DIA VISIBILITAT BISEXUAL

DIA VISIBILITAT BISEXUAL
23 DE SETEMBRE

COMPROMÍS IMPLEMENTAR LLEI LGTBI

COMPROMÍS IMPLEMENTAR LLEI LGTBI
DIMARTS 22S. 12.30H.MONUMENT LGTBI

PER SER MEMBRE DE L'OCH

PER SER MEMBRE DE L'OCH
Col.labora amb l'Observatori Contra l'Homofòbia

EL DIARIO DEL CHE GAY ENCHILE

EL DIARIO DEL CHE GAY ENCHILE
Presentació a Barcelona 16 Septembre

RADIOGRAFIA LESBOFÒBIA A CATALUNYA

RADIOGRAFIA LESBOFÒBIA A CATALUNYA
Estudi OCH

L'HOMOFÒBIA NO FA GRÀCIA

L'HOMOFÒBIA NO FA GRÀCIA
Galeria fotos

RADIOGRÀFIA LGTBI+FOBIA BARCELONA

OF VIRTUAL DENÚNCIES GENERALITAT

COM TREBALLA L'OCH (gaylestv)

COM TREBALLA L'OCH (gaylestv)
Observatori Contra l'Homofòbia

COM DENUNCIAR LGTBIfòbia (idemtv)

COM DENUNCIAR LGTBIfòbia (idemtv)
OCH

Power Point OCH.

Power Point OCH.
Feina OCH, que fer agressiò,la Llei contra la lgtbi+fobia

ENTREVISTA EUGENI RODRÍGUEZ . OCH

ENTREVISTA EUGENI RODRÍGUEZ . OCH
IMPLEMENTACIO LLEI

"LA LLUITA CONTRA L'HOMOFÒBIA "

"LA LLUITA CONTRA L'HOMOFÒBIA "
VIDEO CANAL 33.LATITUDS

VIDEO IMPLEMENTACIÓ LLEI

VIDEO IMPLEMENTACIÓ LLEI
NO VOLEM PAPER MULLAT

INFO DENUNCIAR HOMOFÒBIA GENERALITAT

Mapa contra lgtbifobia estat espanyol

Mapa contra lgtbifobia estat espanyol

DENÚNCIA ON LINE

DENÚNCIA ON LINE
LGTBIFOBIA

INFO LLEI CONTRA LGTBIfòbia

INFO LLEI CONTRA LGTBIfòbia
GUIA PRÀCTICA

DENUNCIAR PER LLEI CONTRA LGTBIfòbia

DENUNCIAR PER LLEI CONTRA LGTBIfòbia
COM DENUNCIAR LGTBIfòbia

OCH A FACEBOOK

OCH A FACEBOOK
SEGUEIX TOTA INFORMACIÓ OCH